داده پرداز موثق ایرانیان با تکیه بر دانش فنی و تجربه لازم در زمینه واگذاری و فروش دستگاههای کارت خوان بانکی و همچنین ارائه راهکارهای مبنی بر مشتری مداری 

Customer Orientation (کارتهای باشگاه مشتریان) فعالیت خود را آغاز نموده و هر روز برای بهبود این روند تلاش مضاعف می نماید.