راه اندازی باشگاه مشتریان کاربردی، ساده نیست و صرف خریدن یک نرم افزار باشگاه مشتریان کسب و کار شما به سمت مشتری مداری سوق پیدا نمی کند. شما قبل از راه اندازی باشگاه مشتریان ابتدا باید عمیقا با مفاهیم مشتری مداری و احترام به مشتری آشنا شوید. بهره گیری از مشاورین کار کشته در این راه می تواند به شما کمک کند.

بعد از این مرحله انتخاب شرکتی است که باشگاه مشتریان شما را راه اندازی کند؟ آیا این شرکت ها فقط نرم افزار باشگاه مشتریان را به شما می فروشند یا شما را در مسیر برنامه وفاداری مشتری همراهی می کنند؟ و آیا ابزاری که برای این مهم استفاده می کنید، مناسب و کارامد خواهد بود ؟