شرایط واگذاری:

دانلود قرارداد از لینک زیر

مدارک امانی :